Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem piknikzfalubazem.pl.
 2. Administratorem Serwisu jest „Piknik z Falubazem” z siedzibą w Nowej Karczmie, ul. Piaskowa 123/3, 83-404 Nowa Karczma.
 3. Serwis jest platformą umożliwiającą użytkownikom korzystanie z oferowanych przez Administratora usług, w tym przede wszystkim zdobycia informacji o organizowanych piknikach.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu.
 3. Użytkownikowi zabrania się przesyłania treści o charakterze niezgodnym z prawem.

III. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator ma prawo do zmiany funkcjonalności, wyglądu, interfejsu, dostępności oraz innych parametrów Serwisu bez uprzedzenia.
 2. Administrator ma prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, aktualizacji oprogramowania.
 3. Administrator zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Serwisu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie Serwisu.